Tin giáo dục

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đang trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đang online

  • (Hoàng Ngọc Vĩnh)
  • (Hoàng Trần Thy Ngọc)
  • (Hoàng Trần Như Ngọc)
  • (Hoàng Chiến Công (Admin))

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy website của tôi như thế nào?
  Bình thường
  Đẹp
  Chưa đẹp
  Ý kiến khác

  Ảnh mới nhất

  10K18.flv VinhLamCGCtpHue15.flv KyUcLinh18.flv QuangBinh18.flv CCB518.flv NhaTho2016.flv ThoiNoi.flv SiNha1tuoi.flv VeNoi.flv CoNghiep.flv PhVaDong.flv PVDong.flv ThuTuongPhamVanDong.flv 10ngayRCTGP21.flv 10ngayRCTGP22.flv 10ngayRCTGP23.flv 10ngayRCTGP24.flv 10ngayRCTGP41.flv 10ngayRCTGP42.flv 10ngayRCTGP43.flv

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Triết học trực tuyến của Hoàng Ngọc Vĩnh.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Văn hóa trong sự phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay-Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH).

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Ngọc Vĩnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:06' 09-02-2018
  Dung lượng: 2.2 MB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  ThS. LẦU VĂN THANH GVC.ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH  VĂN HÓA TRONG
  SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
  Ở VIỆT NAM HIỆN NAY  NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ
  Huế, 2018
  Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia
  Việt Nam


  Lầu Văn Thanh
  Văn hóa trong sự phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay
  / Lầu Văn Thanh, Hoàng Ngọc Vĩnh. – Huế: Đại học Huế, 2018. – 236tr. ; 21cm
  Thư mục: tr. 231-236
  1. Văn hóa 2. Phát triển bền vững 3. Việt Nam
  306.09597 – dc23
  DUFO175p-CIP  Mã số sách: TK/ 09-2018
  LỜI MỞ ĐẦU
  Phát triển nhanh và bền vững là quan điểm xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đại hội VII và Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái”. Từ Đại hội IX đến Đại hội XII, tuy diễn đạt có khác nhau, Đảng đều chỉ rõ: “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc; sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển”[1].
  [1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, trang 75-76.
  Phát triển nền kinh tế là nhu cầu bức thiết sống còn đối với nước ta hiện nay. Nhưng nếu kinh tế phát triển mà phủ nhận những tinh hoa văn hóa của nhân loại chỉ giữ riêng cho mình nền văn hóa dân tộc bằng cách “bế quan tỏa cảng”, tự bằng lòng với những gì mình đang có thì chắc chắn chúng ta sẽ bị thế giới bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là vấn đề sống còn của mỗi quốc gia, là vấn đề tồn tại hay không tồn tại của từng dân tộc trong phát triển.
  Sự phát triển của một thời đại ở bất kỳ quốc gia nào đều có dấu ấn khai sáng của văn hóa. Trên nền tảng văn hóa, con người không chỉ giải quyết mối quan hệ với đồng loại, ứng xử với môi trường thiên nhiên trong đời sống hiện tại mà còn giải quyết mối quan hệ với các thế hệ tương lai trong quá trình phát triển. Văn hóa là kết quả của phát triển nhanh, bền vững và là yếu tố tạo nên sự phát triển nhanh, bền vững. Phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, yếu tố làm nên giá trị ổn định, lâu bền của quốc gia, là một động lực phát triển đất nước.
  Với những lý do trên, chúng tôi tiến hành biên soạn cuốn sách Văn hóa trong sự phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay với mục tiêu phân tích, làm rõ vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững và góp phần chỉ ra những giá trị về triết học trong hệ thống giá trị văn hóa của dân tộc, chỉ ra được sự phát triển bền vững cần đến yếu tố văn hóa như thế nào.
  Nội dung cuốn sách được chia ba chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về văn hóa và phát triển. Chương 2: Quan hệ biện chứng của văn hóa với phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Chương 3: Văn hóa và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề suy ngẫm.
  Mặc dù đã nỗ lực cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng chắc chắn không thể không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được mọi góp ý của quý đồng nghiệp, bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau. Các tác giả
  KẾT LUẬN
  Nhìn nhận vai trò của văn hóa trong sự phát triển bền vững là đặt văn hóa trong mối quan hệ biện chứng với phát triển kinh tế-xã hội, và thừa nhận sự tác động qua lại giữa văn hóa với kinh tế, xã hội, môi trường. Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế hàng hóa, văn hóa phải giữ được vai trò là mục tiêu, là động lực của sự phát triển kinh tế-xã hội nhằm khắc phục những mâu thuẫn vốn đang tồn tại của nền kinh tế thị trường. Sự tác động của văn hóa được thực hiện thông qua việc thiết lập và ứng dụng những khuôn mẫu giá trị đạo đức, giá trị tinh thần xã hội được xã hội thừa nhận. Từ đó định hướng cho kinh tế-xã hội phát triển theo cái đúng, cái tốt, cái đẹp. Văn hóa cũng tham gia vào việc lựa chọn sự phát triển bền vững của đất nước. “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ có thể được coi là định hướng phát triển lâu bền khi nó làm cho các yếu tố cấu thành nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với những đặc trưng cơ bản là “dân tộc, hiện đại, nhân văn” ngày càng thấm sâu vào mọi lĩnh vực hoạt động sáng tạo của con người, ngày càng nâng cao hàm lượng trí tuệ, hàm lượng văn hóa cho họ.
  Hơn nữa, trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chỉ có thể phát triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, khi văn hóa không chỉ thực hiện chức năng động lực, mà còn phải thực hiện chức năng là hệ điều tiết của sự phát triển đó. Với vai trò điều tiết tinh thần cho sự phát triển đó, văn hóa là yếu tố cấu thành sự phát triển và giữ vai trò quan trọng trong việc phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường, đảm bảo mang đậm tính nhân văn và đi đúng hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước ta vững bước vào thế kỷ XXI”[1].
  Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, sự phấn đấu, nỗ lực của toàn dân, toàn quân, nhất định nước ta sẽ bước vào thời kỳ mới phát triển nhanh và bền vững.
  [1] Nguyễn Trọng Chuẩn (2001), Tìm hiểu giá trị văn hoá truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hoá, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, trang 57-58
  Những quan điểm chỉ đạo và mục tiêu chiến lược phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường và văn hóa mà các Nghị quyết các kỳ Đại hội đề ra sẽ thắng lợi, văn hóa sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững. “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và con người trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt với phát triển văn hóa – nền tảng tinh thần của xã hội. Đặc biệt coi trọng nâng cao văn hóa lãnh đạo và quản lý, văn hóa trong kinh doanh và văn hóa trong nhân cách của thanh niên, thiếu niên; chống những hiện tượng phản văn hóa, phi văn hóa”[1].
  [1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, trang 213
  “Tất cả các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ có kết quả mục tiêu nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc”[1]. Đây là những vấn đề có tính chất cơ bản, cốt lõi để chúng ta xây dựng thành công nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay, tạo điều kiện để văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự nghiệp đổi mới đất nước.
  [1] Ban Tuyên huấn Trung ương, Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb CTQG, Hà Nội, 2016, trang 52
  NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ
  07 Hà Nội, Huế - Điện thoại: 0234.3834486; Fax: 0234.3819886
  Website: http://nhaxuatban.hueuni.edu.vn/
  Chịu trách nhiệm xuất bản và nội dung: Giám đốc - Tổng biên tập
  Nguyễn Thanh Hà
  Thẩm định sách: TS.GVC. Dương Văn Chung
  Biên tập viên: Tôn Nữ Quỳnh Chi
  Biên tập kỹ thuật: Trần Bình Tuyên
  Trình bày, minh họa: Minh Hoàng
  Sửa bản in: Ngô Cường
  ------------------------------------------------------------------
  Đối tác liên kết xuất bản
  Hoàng Ngọc Vĩnh, 15/15 Văn Cao, thành phố Huế
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  VĂN HÓA TRONG SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
  In 100 bản khổ 14.5x20.5cm tại Công ty TNHH MTV In và Dịch vụ Thanh Minh, 99 Phan Văn Trường, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế. Số xác nhận đăng ký xuất bản: 125 - 2018/CXBIPH/02 - 02/ĐHH. Quyết định xuất bản số: 09/QĐ/ĐHH-NXB cấp ngày 02 tháng 02 năm 2018. In xong và nộp lưu chiểu năm 2018.
  Avatar

  Văn hóa trong sự phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓