Gốc > Mục:Đề thi > Mục:Triết học >
title:Hướng dẫn ôn và thi môn NNLCBCCNMLN1
date:30-12-2010
sender:Hoàng Ngọc Vĩnh
source:
type:doc
TRƯỜNG ĐHKH HUẾ ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1
Đề thi mở (Sinh viên được sử dụng tài liệu). Mỗi đề thi có 3 câu
Thời gian làm bài 30 phút cho mỗi câu
Khối kiến thức 1: Nhập môn NNLCB của CNMLN, thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác-Lênin
Câu 1: Vì sao nói sự ra đời của chủ nghĩa Mác-Lênin là một tất yếu lịch sử?
Câu 2: Làm rõ triết học Mác-Lênin với tư cách là một khoa học độc lập?
Câu 3: Lênin bảo vệ và phát triển triết học Mác như thế nào?
Câu 4: Nội dung cơ bản của cuộc đấu tranh triết học trong lịch sử xung quanh vấn đề cơ bản của triết học?
Câu 5: Sự khác nhau căn bản giữa hai đường lối triết học trong lịch sử? Các hình thức biểu hiện chủ yếu của mỗi đường lối triết học?
Câu 6: Sự đối lập giữa hai phương pháp nghiên cứu cơ bản của triết học? Các hình thức biểu hiện của hai phương pháp nghiên cứu cơ bản ấy?
Câu 7: Sự khác nhau cơ bản của triết học Mác-Lênin và chủ nghĩa duy vật trong lịch sử về vật chất?
Câu 8: Vì sao nói triết học Mác-Lênin là hình thức cao nhất của chủ nghĩa duy vật và là trình độ cao nhất của phép biện chứng trong lịch sử triết học nhân loại?
Câu 9: Phân tích các ý nghĩa phương pháp luận của triết học Mác-Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức?
Câu 10: Phân tích các ý nghĩa phương pháp luận của định nghĩa vật chất của Lênin?
Khối kiến thức 2: Phép biện chứng duy vật về thế giới
Câu 1: Làm rõ cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện?
Câu 2: Làm rõ cơ sở lý luận của quan điểm phát triển và quan điểm lịch sử cụ thể?
Câu 3: Làm rõ các biểu hiện và nguyên nhân của bệnh giáo điều, rập khuôn máy móc, chủ nghĩa cá nhân, tập thể phường hội và cục bộ địa phương?
Câu 4: Từ quan hệ biện chứng của nguyên nhân và kết quả có thể nói đời người là do số phận, định mệnh quyết định được không? Tại sao?
Câu 5: Trong các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật, các phạm trù nào có thể chuyển hóa được cho nhau? Tại sao?
Câu 6: Phân biệt sự khác nhau giữa các cặp phạm trù Bản chất – Nội dung, Hiện tượng – Hình thức?
Câu 7: Làm rõ cơ sở lý luận của các căn bệnh tả khuynh, hữu khuynh?
Câu 8: Phân tích nhận định của Lênin “Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận mâu thuẫn của nó... đó là thực chất... của phép biện chứng” (V.I.Lênin, Toàn tập, Nhà xuất bản Tiến bộ (bản tiếng Việt), Matxcơva, 1981, tập 29, trang 378)?
Câu 9: Phân tích các ý nghĩa phương pháp luận của quy luật phủ định của phủ định? Cho ví dụ minh họa?
Câu 10: Từ quan điểm của triết học Mác-Lênin về con đường biện chứng của nhận thức chân lý thì có thể thừa nhận có chân lý vĩnh cửu không? Tại sao?
Khối kiến thức 3: Phép biện chứng duy vật về lịch sử (xã hội)
Câu 1: Vì sao nói “sự hơn kém nhau giữa các chế độ xã hội không phải ở chỗ nó sản suất ra cái gì mà là sản xuất bằng cái gì”?
Câu 2: Sự vận dụng quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất (trình độ) của lực lượng sản xuất ở Việt Nam trong công cuộc xây dựng CNXH giai đoạn 1975 đến nay?
Câu 3: Từ đường lối kinh tế của Việt Nam là “nền kinh tế đa thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước định hướng XHCN”, hãy làm rõ cơ sở hạ tầng của Việt Nam giai đoạn hiện nay?
Câu 4: Vì sao nói “sự thay thế các hình thái kinh tế-xã hội đi từ thấp đến cao là một quá trình lịch sử tự nhiên”?
Câu 5: Các phương diện tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội? Cho ví dụ minh họa?
Câu 6: Vì sao nói đấu tranh giai cấp là một trong những động lực phát triển của xã hội có giai cấp đối kháng?
Câu 7: Từ định nghĩa giai cấp của Lênin, hãy cho biết ở Việt Nam hiện nay có mấy giai cấp, là những giai cấp nào? Muốn xóa bỏ giai cấp phải làm gì? Tại sao?
Câu 8: Hãy giải thích quan niệm của Mác “trong tính hiện thực của