Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn TTHCM-ĐH Phú Xuân

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Ngọc Vĩnh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:54' 15-04-2013
Dung lượng: 408.3 KB
Số lượt tải: 124
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN
THS HOÀNG NGỌC VĨNH

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
HUẾ, 4/2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2012
NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
DÀNH CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN NĂM HỌC 2012-2013
1: Trình bày khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nêu ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên
2: Trình bày những tiền đề tư tưởng - lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
3: Trình bày nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh
4. Tại sao Hồ Chí Minh xác định cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản?
5: Tại sao nói: “Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng nổ ra và giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc” là luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh?.
6: Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
7: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về các nguyên tắc tổ chức, sinh họat Đảng. Từ đó rút ra ý nghĩa đối với công tác xây dựng Đảng ở Việt Nam hiện nay
8:Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Từ đó rút ra ý nghĩa đối với xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Việt Nam hiện nay
9: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức “Trung với nước – hiếu với dân” và chuẩn mực “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”
10: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục
11: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò và sức mạnh của đạo đức.
12: Tại sao nói đến năm 1930, tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản?
13: Phân tích vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
14: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam
15: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung của đại đoàn kết dân tộc.
16: Hãy nêu những luận điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Luận điểm nào thể hiện rõ nhất sự sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh? Vì sao?
17: Phân tích định nghĩa của Hồ Chí Minh về dân chủ. Làm rõ mối quan hệ dân chủ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội
18:Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.
19: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ
20: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về chiến lược “trồng người”.

BỘ MÔN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THẾ PHÚC


ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
DÀNH CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN NĂM HỌC 2012-2013
1: Trình bày khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nêu ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên?
a) Khái niệm tư tưởng
- Khái niệm tư tưởng
+ Hiểu theo nghĩa phổ thông, tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người với thế giới xung quanh (thông thường người ta cũng quan niệm tư tưởng là suy nghĩ hoặc ý nghĩ).
+ Khái niệm “tư tưởng” trong “Tư tưởng Hồ Chí Minh” không phải dùng với nghĩa tinh thần - tư tưởng, ý thức tư tưởng của một cá nhân, một cộng đồng, mà với nghĩa là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng thế giới quan và phương pháp luận (nền tảng triết học) nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.
+ Khái niệm “tư tưởng” thường liên quan trực tiếp đến khái niệm “nhà tư tưởng”.
Theo từ điển tiếng Việt, “nhà tư tưởng” là những người có những tư tưởng triết học sâu sắc